Adatkezelési tájékoztató

Tisztelt Jelentkező!

A Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (továbbiakban: HERA) egyedülálló szervezeti kereteivel, hazai és nemzetközi partneri hálózatával, korszerű tudásanyaggal rendelkező szakembergárdájával az oktatáskutatás területén kiemelt fontosságú bázisszervezetként működik.

A HERA szolgáltatásait természetes személyek is igénybe vehetik, így a rájuk vonatkozó információk személyes adatoknak minősülnek. Erre tekintettel Egyesületünk közzéteszi az alábbi adatkezelési tájékoztatót.

A HERA minden évben megrendezi saját konferenciáját, a Hungarian Conference on Educational Research-t (továbbiakban: HuCER), melyre a jelentkezés online formában történik. Tájékoztatjuk, hogy a konferenciára történő jelentkezési lap kitöltése önkéntes. Az adatlap kitöltésével Ön hozzájárulását adja az abban megadott személyes adatainak a HERA által történő kezeléséhez.


I. Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelés célja: 
A jelentkező adatainak előzetes bekérése konferencián való részvételhez (HuCER)


Adatkezelő: 
Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (1025 Budapest, Nagybányai út 56-58. III/3.)

Az adatkezelés jogalapja: 
Az érintett kifejezett hozzájárulása


Az adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai: 
Tájékoztatjuk, hogy Ön bármikor visszavonhatja a konferenciára való jelentkezését, valamint személyes adatainak kezelésére adott hozzájárulását!

Kezelt adatok köre: 
Név, postai cím, e-mail cím, munkahely neve és címe

II. Önt az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg

1. Az Ön hozzáférési joga:
Ön tájékoztatást, visszajelzést kérhet az Adatkezelőtől, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben az adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a kezelt személyes adataihoz, illetve az alábbi információkhoz:

 • az adatkezelés célja
 • az Ön személyes adatainak kategóriái
 • azon személyek vagy szervek, szervezetek, akikkel vagy amelyekkel az Ön személyes adatait közölték vagy közölni fogják
 • az Ön személyes adatai tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai
 • Ön kérelmezheti az Adatkezelőtől személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen
 • az Ön panasztételi joga a Nemzeti Adatvédelem és információszabadsághoz
 • az adatok forrása

2. Az Ön helyesbítéshez való joga
Ön kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve Ön kérheti hiányos személyes adatainak kiegészítését.

3. Az Ön törléshez való joga
Ön kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, különösen akkor,

 • ha Ön visszavonja a konferenciára való jelentkezését, valamint személyes adatainak kezelésére adott hozzájárulását
 • ha az Ön adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből az Adatkezelő gyűjtötte vagy kezelte
 • ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen
 • ha az Ön adatait jogellenesen kezelték

4. Az Ön joga az adatkezelés korlátozásához
Az Ön kérésére az Adatkezelő korlátozza a személyes adataira vonatkozó adatkezelést.

5. Az Ön joga az adathordozhatósághoz
Ön kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

6. Az Ön joga a tiltakozáshoz
Ön tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az Adatkezelő azokat az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül kezeli.

7. Az Ön joga a hozzájárulás visszavonásához
Ön bármikor visszavonhatja a konferenciára történő jelentkezését, valamint személyes adatainak kezelésére adott hozzájárulását. Ebben az esetben az Adatkezelő a jelentkezéskor megadott személyes adatait törli a rendszerből.

8. Panasz benyújtásának joga

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az Ön megítélése szerint Egyesületünk tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésével vagy feldolgozásával kapcsolatban, Ön panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

Ön a fenti jogait a HERA részére eljuttatott kérelem útján gyakorolhatja:
Postacím: 1025 Budapest, Nagybányai út 56-58. III/3.
E-mail: info@hera.org.hu

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által közölt személyes adatokat a HERA nem hozza nyilvánosságra, azokat harmadik személy részére nem továbbítja. Ez alól kivételt jelenthet a hatóság vagy bíróság megkeresése vagy jogszabály előírása alapján történő adattovábbítás.

III. Bírósághoz fordulás lehetősége:

Önnek lehetősége van bírósághoz is fordulni Egyesületünkkel szemben jogai megsértése esetén. Ennek érdekében eljárást indíthat az Ön döntése szerint vagy a Fővárosi Törvényszéken (postacím: 1363 Pf. 16., cím: 1055 Budapest, Markó utca 27., központi telefonszám: +36 1 354 6000, telefax: +36 1 354 6041) vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt. Amennyiben az Ön szokásos tartózkodási helye nem Magyarországon található, hanem az Európai Unió más tagállamának területén, úgy a bírósági eljárást megindíthatja az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.


IV. Részletes szabályok:

Az Ön jogaira, jogai érvényesítésére irányadó részletes szabályokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló rendelet (GDPR) 12-23. cikkei, valamint a 77-82. cikkei tartalmazzák.